ประวัติ ชื่อ พระเทพสุวรรณมุนี ฉายา กนฺตสีโล อายุ ๗๐ พรรษา ๕๐ วิทยาฐานะ ป.ธ.๔ ,พธ.ด(กิตก์)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดต้นสน เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง สถานะเดิม ชื่อ ประถม นามสกุล พงษ์สวัสดิ์ เกิดวัน ๒ ฯ ๒ ค่ำ ปี กุน ตรงกับ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๐ บิดาชื่อ นายย่วย มารดาชื่อ นางแถ อยู่บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง บรรพชา วัน ๓ ฯ ๖ ค่ำ ปี มะแม ตรงกับ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ณ วัดปราส่าท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พระอุปัชฌาย์ พระราชสุวรรณโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง อุปสมบท วัน ๓ ฯ ๖ ค่ำ ปี มะแม ตรงกับ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ณ วัดปราสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พระอุปัชฌาย์ พระราชสุวรรโมลี พระกรรมวาจาจารย์ พระครูปาโมกข์คณารักษ์ พระอนุสาวนาจารย์ พระครูปราสาทสีลาจารย์ วิทยฐานะ พ.ศ.๒๔๙๘ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดปราสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.๒๕๐๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดปราสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.๒๕๑๒ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดปราสาท สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.๒๕๑๔ สอบได้ประโยค ๔ สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดต้นสน สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับปริญญาพุทธศาตรดุษฏีบัณฑิติกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การศึกษาพิเศษ - สอบได้ประโยคครูพิเศษมัธยม(พม.) กระทรวงศึกษาธิการ - เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝ่ายศาสนศึกษาจากวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร - เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝ่ายสามัญศึกษา ณ วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร - เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝ่ายพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของกรมการศาสนากระทรวง ศึกษาธิการ ความชำนาญการ แสดงเทศนาธรรม บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม งานนวกรรม พัฒนาการศึกษา พิมพ์ดีด งานการปกครอง พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นเจ้าอาวาสวัดต้นสน พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบ้านอิฐ พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านอิฐ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในพระราชทินนามที่ พระเทพสุวรรณมุนี สีลาจารภูษิต บริหารศาสนกิจวิธาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง